UAB «INTEGRE TRANS»

INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinio atnaujinimo data: 2021 04 28

UAB „Integre Trans“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

 1. PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mūsų kontaktinis asmuo visada pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politiką:

 

 

 

UAB INTEGRE TRANS

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТА

Дата последнего обновления: 28.04.2021

UAB Integre Trans заботится о защите вашей информации. Мы соблюдаем требования Общего регламента Европейского союза о защите данных (ОРЗД)1 и других законов, охраняющих вашу информацию, которую мы собираем, используем и храним в нашей Компании.

1 Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных) (Текст актуален в ЕЭЗ)

 1. Политика конфиденциальности

Наша политика конфиденциальности ответит на важнейшие вопросы о том, как мы собираем, используем и храним информацию о вас. Если у вас есть вопросы, наше контактное лицо всегда готово вам помочь, как это описано ниже.

Просим внимательно прочитать нашу Политику конфиденциальности:

 

 

2. Kontaktinis asmuo

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikia pagalbos, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

3. Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta aukščiau. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Sutikimo atšaukimas

Galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, atsiųsdami mums pranešimą elektroniniu paštu: bdar@integre.lt

 

2. Контактное лицо

Если у вас есть вопросы, комментарии или жалобы по поводу того, как мы собираем, используем и храним информацию о вас, мы всегда готовы вам помочь. Если вам нужна помощь, обращайтесь, пожалуйста, эл. почтой: bdar@integre.lt

3. Мои права

Если вы хотите предпринять нижеуказанные действия, обратитесь, пожалуйста, к нашему контактному лицу, как это указано выше. Просим обратить внимание, что к данным правам применяются предусмотренные законодательством условия и исключения:

 • Подать заявление о раскрытии имеющейся информации о вас;
 • Подать заявление об исправлении имеющейся информации о вас;
 • Подать заявление об удалении имеющейся информации о вас;
 • Подать заявление об ограничении доступа к имеющейся информации о вас или ее удалении;
 • Оспорить сбор, использование и хранение вашей информации в нашей компании;
 • Подать заявление об экспорте ваших данных или об их переносе в другую компанию;
 • Подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных.

4. Oтзыв согласия

Вы можете в любое время отозвать свое согласие, отправив нам соответствующее сообщение электронной почтой: bdar@integre.lt