+370 5 203 06 47 info@integre.lt

 

UAB “INTEGRE TRANS”

INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinio atnaujinimo data: 2021 04 28

UAB „Integre Trans“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)1 bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

 1. PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mūsų kontaktinis asmuo visada pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politiką:

 

 

 

UAB INTEGRE TRANS

WEBSITE PRIVACY POLICY 

Date of the last update: 28/04/2021​

UAB Integre Trans takes care of the protection of your information. We comply with the European Union General Data Protection Regulation (GDPR)1 and other laws protecting your information that we collect, use and store in our Company.

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text is important to EEA)

 1. PRIVACY POLICY

Our privacy policy will answer key questions about how we collect, use, and protect information about you. If you have any questions, our contact person is always ready to help you, as described below.

Please read our Privacy Policy carefully:

 

 

2. Kontaktinis asmuo

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikia pagalbos, prašome kreiptis el. paštu bdar@integre.lt.

3. Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta aukščiau. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Sutikimo atšaukimas

Galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, atsiųsdami mums pranešimą elektroniniu paštu: bdar@integre.lt

 

2. Contact Person

If you have any questions, comments or complaints about how we collect, use and store information about you, we are ready to assist you. If you need help, please contact us by e-mail at bdar@integre.lt.

3. My Rights

If you would like to take the steps mentioned below, please contact our contact person as described above. Please note that these rights are subject to statutory conditions and exceptions:

 • To submit a request for information about you;
 • To submit a request to correct information about you;
 • To submit a request to delete existing information about you;
 • To submit a request to restrict access to available information about you or its deletion;
 • To challenge the collection, use and storage of your information in our company;
 • To submit a request to export your data or move it to another company;
 • To submit a complaint to the State Data Protection Inspectorate.

4. Cancellation of consent

You can cancel your consent at any time by sending us an e-mail: bdar@integre.lt